چیزهایی که کمر را تقویت می کند

چیزهایی که کمر را تقویت می کند

همبستری

❇️ چیزهایی که کمر را تقویت می کند :
۱. خرمای برنی
۲. پیاز
۳. تراشیدن سر
۴. بوی خوش

❇️ چیز هایی مفید برای کمر درد :
۱. حلیم
۲. نخود
۳. گوشت پرنده ای به نام حُباری
۴. شانه کردن موها

❇️ چیز هایی که آب مرد را زیاد می کند :
۱. زیتون
۲. کاسنی
۳. پیاز
۴. انار
۵. شانه کردن موها
۶. خربزه
۷ . بادنجان
۸. نوره
۹. پنیر ( به شرطی که شب مصرف شود )
۱۰. شیر با عسل .

چیزهایی که کمر را تقویت می کند

❇️ چیزهایی که آب ستون مهره ها را زیاد می کند :
. خرمای برنی
۲. خربزه
۳. بادنجان
۴. پیاز
۵. شیر
۶. نوره
۷. شانه کردن موها