فهرست گناهان کبیره

فهرست گناهان کبیره از نظر سید عبدالحسین دستغیب  نا امیدی از رحمت خدای تعالی  ایمنی از مکر و عقاب خدا

ادامه مطلب

کدام گناه باعث نفرین هفتاد هزار فرشته می‌شود؟

پیامبر اکرم (ص) پرهیز از گناهی که باعث محرومیت از نماز شب و نفرین هفتاد هزار فرشته و بدبویی قلبش

ادامه مطلب

رفع چشـــــم‌زخم در روایــات

رفع 👁‌چشـــــم‌زخم👁 در روایــات در روایات را ه‌هــــــــــای خنثی ڪردن اثر چشــــــــــم‌زخم هم بیان شده است ڪه برخی از آن‌هــــــــــا

ادامه مطلب