خداحافظی با جملات منفی!(موفقیت جلسه نهم)

خداحافظی با برخی جملات مشهور و منفی! در این جلسه از تأثیر جملات مثبت در زندگی سخن می گوییم. ابوعلی

ادامه مطلب