رفع چشـــــم‌زخم در روایــات

رفع 👁‌چشـــــم‌زخم👁 در روایــات در روایات را ه‌هــــــــــای خنثی ڪردن اثر چشــــــــــم‌زخم هم بیان شده است ڪه برخی از آن‌هــــــــــا

ادامه مطلب