فهرست گناهان کبیره

فهرست گناهان کبیره از نظر سید عبدالحسین دستغیب  نا امیدی از رحمت خدای تعالی  ایمنی از مکر و عقاب خدا

ادامه مطلب